สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
โทรศัพท์ : 0-7557-7445, แฟกซ์ : 0-7557-7445  E-mail : admin@bangdee.go.th